fbpx

Aktualności

Aktualności

Walne Zebranie 2023 Stowarzyszenia SOISH

W dniu 9 czerwca 2023 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH. Podczas obrad zatwierdzono uchwały udzielającą Zarządowi absolutorium za 2022 r. oraz zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2022 r. Treść sprawozdania została opublikowana na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Dokumenty”.

W trakcie spotkania omówiono także najważniejsze wydarzenia i projekty minionego roku oraz plany na rok bieżący i najbliższą przyszłość.

Aktualności

Projekt Bonifikaty 2 – publikacja raportu

W 2022 r. otrzymaliśmy kolejne wsparcie na kontynuacje naszych działań strażniczych dotyczących bonifikat. Dzięki grantowi przekazanemu przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska oraz Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca zrealizowaliśmy Projekt Bonifikaty 2 pn. „Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w trybie art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przekazywanie darowizn przez KOWR i AMW w trybie art. 59 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami w latach 2015-2021″.
W wyniku naszych działań ustaliliśmy, że łączna wartość zbytych nieruchomości w latach 2015-2021 wyniosła: 30 397 019 zł, a kościoły i inne związki wyznaniowe zapłaciły za nieruchomości kwotę: 4 302 821,33 zł. Podstawą prawną zbycia nieruchomości w tym trybie jest wykorzystanie ich na cele działalności pożytku publicznego. Dodatkowo ujawniliśmy, ze Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa przekazał bezpłatnie Kościołowi katolickiemu nieruchomości warte 5 685 505 zł.

Zgodnie z umową grantową publikujemy przygotowany raport. Zapraszamy także do zapoznania się ze stroną dedykowaną bonifikatom http://www.projektbonifikaty.pl, gdzie m.in. mapa ze sprzedanymi nieruchomościami.

Aktualności

Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH 2022

W sobotę 6 sierpnia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH. Podczas tego posiedzenia członkowie SOISH m.in.: wybrali zarząd i komisję rewizyjną na kadencję 2022-2025, zatwierdzili sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium zarządowi. Dokonano także niewielkich zmian w statucie organizacji i nakreślono plany na przyszłość. Funkcję członków zarządu kolejną kadencję będą pełniły p. Agnieszka Filak i p. Edyta Turlejska. W skład komisji rewizyjnej weszli: p. Tadeusz Stanisławski i p. Jerzy Sojka.

Aktualności

Kolejny grant na działania strażnicze SOISH

Stowarzyszenie SOISH otrzymało w ramach konkursu grantowego Funduszu Obywatelskiego i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotację w wysokości prawie 34 tys. zł na realizację projektu pn. ” Zbywanie przez powiaty i miasta na prawach powiatów nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w trybie art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przekazywanie darowizn przez KOWR i AMW w trybie art. 59 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami w latach 2015-2021″ roboczo zwany PROJEKT BONIFIKATY 2.

Będziemy kontynuować nasze badania dotyczące tego w jaki sposób kościoły i inne związki wyznaniowe pozyskiwały nieruchomości od wybranych instytucji samorządowych i rządowych. Poniżej można się zapoznać z naszym wnioskiem.

Aktualności

Tygodnik Polityka o art. 70a uspkk

To, ze Kościół korzysta z tego tricku na masowa skale, jako pierwsze ujawniło wrocławskie Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych (SOISH). Według danych za lata 1992–2020, jakie dla POLITYKI przygotował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kościół przejął już 82 tys. 546 ha. Po przeliczeniu na średnią cenę transakcyjna gruntów według GUS (obowiązuje od 25 maja 2021 r.), czyli 48 805 zł, daje to olbrzymia kwotę 4 mld 28 mln 657 tys. zł.

Aktualności

Strefa wiedzy i blogosfera

Nowe działania SOISH mają za zadanie dostarczyć rzetelnej i zrozumiałej dla wszystkich odbiorców wiedzy na temat wolności sumienia i wyznania oraz równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych.

Aktualności

Analiza dokumentu pt. „Państwo i Kościół na swoje miejsca”…

W intencji autorów opracowania, zaprezentowane zmiany mają na celu rzeczywistą realizację konstytucyjnej zasady bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych i religijnych. Dotyczą takich spraw jak m.in.: przepływów finansowych, nauczania religii w szkołach, pracy kapelanów w służbach państwowych, problemu pedofilii wśród duchowieństwa, interpretacji Konkordatu.

Jest to pierwsza w miarę kompleksowa analiza relacji na płaszczyźnie Państwo – Kościół przygotowana przez partię (ruch) polityczną. Wcześniejsze propozycje zmian przedstawione choćby przez Stowarzyszenie Inicjatywa Polska czy Kongres Świeckości miały charakter wycinkowy. Pomimo tej zalety, nadal dokument ten posiada kilka mankamentów o czym można przeczytać w przygotowanej przez SOISH analizie.

Aktualności

Publikujemy wyniki naszych prac nad projektem „Zbywanie przez powiaty…

W ramach projektu finansowanego przez Fundusz Obywatelski przebadaliśmy politykę zbywania przez powiaty w Polsce nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, przygotowaliśmy publikację, która przedstawia wyniki naszych badań oraz opracowaliśmy dobre praktyki. Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionej broszurze.

Państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy lub przepisy wydane na ich podstawie. Jedną z takich możliwości jest nabycie nieruchomości w trybie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65). Uprawnionych do takiego nabycia jest obecnie 15 kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej ustawowo sytuacji prawnej.

W wyniku naszych działań ustaliliśmy, że łączna wartość zbytych nieruchomości w latach 2015-2020 wyniosła: 30 878 810,96 zł, wartość udzielonych bonifikat wyniosła 91,5%, co spowodowało że kościoły i inne związki wyznaniowe zapłaciły za nieruchomości kwotę: 3 035 656,07 zł.

Z pozyskanych w ramach projektu danych wynika, że w latach 2015-2020 w sumie 35 powiatów dokonało łącznie 49 transakcji, o których mowa
w art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W zdecydowanej większości (36 przypadków) zbycia dokonywały miasta na prawach powiatów, więc często duże polskie aglomeracje, gdzie wartość nieruchomości jest bardzo duża.

Do największych beneficjentów należą: Kościół Rzymskokatolicki w RP wartość 21 624 694,84 zł, zapłacona cena 2 055 207,66 zł; Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wartość 3 968 000,00 zł, zapłacona cena 39 680,00 zł, Gminy Wyznaniowe Żydowskie w RP wartość 3 186 480,20 zł, uiszczona cena 586 974,54 zł. Najmniej otrzymał Wschodni Kościół Staroobrzędowy w RP wartość 27 697,00 zł, uiszczona kwota 22 523,20 zł.

W wyniku prowadzonej analizy i sposobu zbywania przez powiaty nieruchomości SOISH opracowało dobre praktyki przy tego typu transakcjach, które opierają się na dwóch filarach: I. prowadzenie szerokich konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie, aby sprawdzić czy faktycznie kolejne budynki sakralne są w tym miejscu niezbędne; II. powiaty a szerzej samorządy powinny opierać swoją politykę w tym obszarze na uchwale ramowej, która z góry określałaby zasady udzielania bonifikat kościołom, ponieważ w tym obszarze zaobserwowano duże różnice w wysokości upustów w zależności od tego jako kościół lub związek wyznaniowy był wnioskodawcą. Dla zrealizowania drugiego postulatu przygotowaliśmy projekt odpowiedniej uchwały w tej sprawie.

Aktualności

SOISH zgłosiło postulaty do Krajowego Programu Działań na rzez…

W obszarze wolności sumienia i wyznania wiele zjawisk społecznych, prawnych i kulturowych może powodować dyskryminację osób będących członkami mniejszościowych kościołów i innych związków wyznaniowych. Wśród problemów o charakterze dyskryminującym zgłaszanych przez Sympatyków Stowarzyszenia SOISH znalazły się dwa, które można w łatwy sposób wyeliminować: 1. lekcje religii w szkołach w środku siatki zajęć, co powoduje że uczniowie uczęszczający na lekcje religii w grupach międzyszkolnych lub poza szkołą często „tracą” te godziny na zajęcia nie służące ich rozwojowi, 2. dyskryminacja w dostępie do zawodów prawniczych, w związku z faktem że egzaminy na aplikacje prawnicze odbywają się w dni, które są dniami świątecznymi dla innych wyznań np. sobota, ale też piątek.

Takie dwa postulaty zgłosiło Stowarzyszenie SOISH z pośród opinii i uwag zgłaszanych przez naszych Sympatyków. Każdy może dokonać także własnego zgłoszenia – do czego zachęcamy. Szczegóły w linku:

https://www.gov.pl/web/rownetraktowanie/krajowy-program-dzialan-na-rzecz-rownego-traktowania?fbclid=IwAR3zm0Ge8jb9mVbU2E0ztDQLQj_YhhNHZ6u7F4jDdi8sseAjUzUC9ErnQgA

Aktualności

Opinia SOISH w sprawie jednoosobowych grup katechetycznych

Jedna z parafii ewangelickich w centralnej Polsce, prowadząca dotychczas zajęcia z religii w grupach międzyklasowych w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, napotkała trudności w akceptacji liczebności niektórych grup. Biorąc po uwagę fakt, że mamy do czynienia z kościołem mniejszościowym, siłą rzeczy niektóre grupy liczyły mniej niż 7 uczniów; funkcjonowały również grupy jednoosobowe, ponieważ uczestnicy byli na tak różnych poziomach edukacji, że nieracjonalnym byłoby łączenie ich w jedną grupę. Taka praktyka, dotychczas aprobowana przez organy założycielskie szkół, została w tym roku, przez jeden z nich, zakwestionowana. Stowarzyszenie SOISH przygotowało na potrzeby parafii opinię uzasadniającą funkcjonowanie grup mniejszych niż siedmioosobowe w kontekście realizacji konstytucyjnej zasady wolności religijnej i jej odzwierciedlenia w aktach prawnych niższego rzędu.

Aktualności

Rozszerzamy nasz projekt

Za zgodą #FunduszObywatelski, który finansuje nasz projekt, rozszerzamy badanie na wszystkie powiaty w Polsce. Pozwoli to na uzyskanie danych dla całego kraju i kompleksowe zbadanie problematyki zbywania nieruchomości z bonifikatą.

Aktualności

SOISH rozpoczyna realizację nowego projektu

W maju 2020 r. w ramach Funduszu Obywatelskiego otrzymaliśmy grant z Fundacji dla Polski na realizację zadnia pt. „Zbywanie przez powiaty województwa dolnośląskiego nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020 – działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk”.

W ramach projektu wysłaliśmy do wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które pozwolą nam na realizację zadania. Oczekujemy na informacje w tej sprawie. @FunduszObywatelski #FunduszObywatelski

Działania które zmierzamy podjąć w ramach wsparcie Funduszu to działania strażnicze zmierzające do zbadania w jaki sposób powiaty województwa dolnośląskiego na przestrzeni ostatnich 5 lat prowadziły zbycie nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Informacje te chcemy uzyskać dzięki złożeniu wniosków o dostęp do informacji publicznej do wszystkich powiatów województwa. Udzielone informacje pozwolą na zbadanie skali zjawiska, polityki powiatów w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości udzielanych bonifikat i ewentualnych różnic między wyznaniem dominującym i mniejszościowymi kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Określenie i wskazanie różnić w wielkościach bonifikat udzielanych przez te same jst rożnym kościołom pozwoli sprawdzić czy powiaty przestrzegają zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. Zbadanie skali zjawiska, ewentualnych nieprawidłowości, określenie genezy potencjalnego nierównego traktowania będzie bazą do przygotowania przez Stowarzyszenie rekomendacji dla samorządu powiatowego w zakresie prawidłowej polityki dotyczącej przedmiotowej sprawy. Efektem działań strażniczych będzie także materiał informacyjny przygotowany dla społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych, który będzie wskazywał jak wygląda procedura, jakie są uprawnienia strony społecznej i obywateli w tym przedmiocie, a także pozwoli na budowane skutecznego nacisku na jst w celu prowadzenia transparentnej polityki zbywania nieruchomości z bonifikatą. Wynik naszych badań i rekomendacje będzie można także stosować w innych województwach, ponieważ pomimo tego, że nasze działania będą się odnosić do konkretnego terenu, to rekomendacje i zasadnicze wnioski będą mogły być aplikowane w całym kraju.

Aktualności

SOISH otrzymało grant na działania strażnicze

Miło nam poinformować, że SOISH otrzymało grant z Fundusz Obywatelski na realizację naszych działań strażniczych. Będziemy realizować projekt „Zbywanie przez powiaty województwa dolnośląskiego nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020 – działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk”.

https://www.funduszobywatelski.pl/wspierane-inicjatywy?fbclid=IwAR2TnbOC9MxIxOh9z44CTiXEAYFe-v_r_5Rg6lIV58DOSAl0eINw-jx1IOo

Aktualności

Nowe działania strażnicze SOISH

SOISH rozpoczęło nową akcję mającą na celu badanie relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w nowym obszarze – kontrola skarbowa.

? Działania strażnicze w urzędach skarbowych w zakresie kontroli kościołów i innych związków wyznaniowych ? czas zacząć!

? Już wkrótce pierwsze informacje?

Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło decyzję Prezydenta Rzeszowa

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło decyzję Prezydenta Rzeszowa odmawiającą realizacji wniosku członka SOISH o udzielenie informacji publicznej w zakresie nieruchomości sprzedanych z bonifikatą przez Gminę Rzeszów kościołom i innym związkom wyznaniowym. SKO uznało decyzję za wydaną z istotnym naruszeniem prawa i przekazał wniosek do ponownego rozpatrzenia.

Aktualności

Uwagi Stowarzyszenia SOISH do raportu „Wolność religijna w Polsce.…

W dniu 15 listopada 2019 r. został zaprezentowany opinii publicznej przedmiotowy raport przygotowany przez 3 instytucje związane z Kościołem katolickim: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdanewicza, Fundacja Obserwatorium Społeczne, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak wskazali Autorzy opracowanie zawiera wyniki dostępnych badań statystycznych przeprowadzonych w ostatnich latach i zostało przygotowane jako wtórna analiza danych zastanych.

Aktualności

Jak Trybunał Konstytucyjny usankcjonował bezterminowe uwłaszczanie Kościoła katolickiego na…

Od 1 stycznia 1992 r. do 30 czerwca 2019 r. KOWR przekazał w trybie art. 70a uspkk 76.244 ha ziemi rolnej na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego. Przy założeniu średniej ceny hektara w I kwartale 2019 r. wg GUS nieruchomości te potencjalnie byłby więc warte w 2019 r. 3.487.629.292 zł[1], a ilość przekazanej ziemi zrównała się z powierzchnią nieruchomości zwróconą przez Komisję Majątkową.


[1] Przy założeniu najniższej ceny najtańszej klasy ziemi rolnej daje to wartość 1.740.879.252 zł.

Aktualności

Powstanie Centrum Monitorowania Wolności Sumienia

Centrum będzie wielofunkcyjną internetową platformą konsultacyjno-edukacyjną, gdzie każdy zgłosi przypadki dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię lub bezwyznaniowość i uzyska opinię, poradę albo pomoc instytucjonalną SOISH. Po analizie problemu każdy zgłaszający otrzyma naszą opinię o zasadności skargi, poradę co do dalszego postępowania, albo wsparcie instytucjonalne SOISH lub prawników z nim współpracujących.

Tutaj możesz nas wesprzeć: https://zrzutka.pl/9j3t3s

SOISH działa bez fanatyzmu i z szacunkiem dla różnych poglądów na sumienie i religię.

Udzielimy odpowiedzi każdemu kto się do nas zwróci bez dyskryminacji i wybiórczego traktowania zgłaszanych problemów.

Aktualności

Walne Zgromadzenie SOISH odbyło się 7 czerwca 2019 r.

SOISH informuje, że na początku czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które podjęło kilka istotnych decyzji:
1. przyjęto nowy statut, który zawęził cele działania Stowarzyszenia i uporządkował kilka istotnych spraw organizacyjnych (dostępny na naszej stornie);
2. podjęto decyzję o promowaniu działalności SOISH za pomocą mediów społecznościowych – jako najlepszej metody dotarcia do szerszego kręgu odbiorców (zachęcamy do promowania naszych działań na swoich profilach, polecenia, lajkowania i komentowania);

3. przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.


Aktualności

Raport „Dotacje na realizację zadań publicznych przez kościoły i…

Co do zasady zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153 t.j.) państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy lub przepisy wydane na ich podstawie. Jak wynika z powyższego przepisu zakaz dotacji nie ma więc charakteru bezwzględnego. Wprawdzie państwo nie może dotować działalności religijnej czy wyznaniowej kościołów i innych związków wyznaniowych, ale przekazywanie środków finansowych np. na działalność społeczną, charytatywną czy edukacyjną jest prawnie dopuszczalne. Jako formę wsparcia finansowego należy także traktować m.in. ulgi podatkowe przewidziane w szczególnych przypadkach – zwolnienie z podatku od nieruchomości, zryczałtowany podatek dochodowych, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego, zatrudnianie kapelanów w niektórych służbach mundurowych, możliwość uzyskania bonifikaty na tereny pod budowę miejsc kultu, itp.

Aktualności

Druga część wykładu nt. wolności sumienia i wyznania

W ramach dalszej współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy UWr gościliśmy dzisiaj z kolejnym wykładem dotyczącym wolności sumienia i wyznania w wymiarze indywidualnym. Słuchaczom UTW UWr serdecznie dziękujemy za niezwykle ciekawą dyskusję, podzielenie się swoim doświadczeniem życiowym oraz cenne uwagi na temat praktycznego funkcjonowania tego prawa człowieka.

Aktualności

W latach 2009-2019 złożono 32 wnioski o rejestrację nowych…

W Polsce wyrazem wolności sumienia i wyznania jest możliwość tworzenia nowych związków wyznaniowych. SOISH jako jeden z celów swojej działalności uznaje monitorowanie realizacji wolności sumienia i wyznania przez władze państwowe. W zawiązki z powyższym zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o udzielnie informacji w zakresie rejestracji nowych związków wyznaniowych.

Czytaj więcej „W latach 2009-2019 złożono 32 wnioski o rejestrację nowych związków wyznaniowych”
Aktualności

Stanowisko Stowarzyszenia SOISH dotyczące dyskusji wokół hasła „Bóg, Honor,…

Umieszczenie hasła „Bóg, Honor, Ojczyna” w trzech z czterech rodzajach dokumentów paszportowych, będących własnością państwa, może naruszać konstytucyjną zasadę bezstronności światopoglądowej władz państwowych.  Szczegółowa analiza problemu do pobrania poniżej.

Aktualności

Bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu monieckiego świadczy Caritas…

Stowarzyszenie SOISH przygotowuje raport pt. „Dotacje celowe i podmiotowe na rzecz związków wyznaniowych i podmiotów z nimi powiązanych w budżetach powiatów (miast na prawach powiatu) na 2019 r. w wybranych województwach”. Jedną z ciekawszych dotacji jest przyznanie przez powiat moniecki (podlaskie) 60 000 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Jak dotąd w trakcie przygotowania raportu to jedyny taki przypadek. W związku z powyższym SOISH zwróci się do władz powiatu o udostępnienie dokumentacji w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługę oraz wskazanie kryteriów jakimi się kierowano przy wyborze. Jednocześnie poddamy analizie ten przypadek pod kątem poszanowania wolności sumienia i wyznania oraz autonomii państwa i związków wyznaniowych. O dalszych działaniach będziemy informować.

Aktualności

Stanowisko Stowarzyszenia SOISH wobec projektu ustawy Kongresu Świeckości

Przedstawiciele Kongresu Świeckości oraz kilkunastu partii politycznych i innych organizacji społecznych przygotowali projekt ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych[1]. Na konferencji prasowej w dniu 31 stycznia 2019 r. przedstawiono główne założenia projektu oraz ustne motywy uzasadniające propozycje zmian legislacyjnych. Uczestniczy konferencji poinformowali także o powołaniu komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej pn. Świeckie Państwo i rozpoczęciu zbierania podpisów w tej sprawie.

Czytaj więcej „Stanowisko Stowarzyszenia SOISH wobec projektu ustawy Kongresu Świeckości”
Aktualności

Obowiązki pracodawcy w zakresie wolności sumienia i wyznania

Z koniecznością zapewnienia wolności sumienia i wyznania muszą się zmierzyć także pracodawcy. SOISH rekomenduje lekturę publikacji przygotowanej przez RPO w tej sprawie. Propozycje zmian: legislacyjnych, w zakresie edukacji i praktyki postępowania zmierzają do urzeczywistnienia tego prawa i uniknięcia nierównego traktowania w pracy ze względu na wyznanie.

Czytaj więcej „Obowiązki pracodawcy w zakresie wolności sumienia i wyznania”
Aktualności

Czy Fundusz Kościelny można zlikwidować?

Rozważania na przykładzie projektu ustawy o świeckim państwie Stowarzyszenia Inicjatywa Polska.

Fundusz Kościelny został utworzony na mocy art. 8 ustawy z 20 marca 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz.U. 1950 Nr 9, poz. 87). Fundusz Kościelny stanowi wyodrębnioną pozycję w części 43 budżetu państwa – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale 75822 – Fundusz Kościelny, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych – obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czytaj więcej „Czy Fundusz Kościelny można zlikwidować?”
Aktualności

Czy państwo jest zobligowane do finansowania nauki religii w…

W zakresie nauczania religii w szkołach publicznych projekt Stowarzyszenia Inicjatywa Polska zakłada zmiany w postaci zakazu finansowania wynagrodzenia nauczycieli religii ze środków publicznych, wprowadzenia obligatoryjnego pisemnego oświadczenia rodziców w sprawie uczęszczania na lekcje religii, nie wliczania do średniej ocen oceny z religii bądź etyki oraz traktowanie religii jako przedmiotu nadprogramowego. Projekt utrzymuje zaangażowanie szkoły publicznej w lekcje religii poprzez możliwość udostępniania pomieszczeń kościołom i innym związkom wyznaniowym, które posiadają prawo do nauczania religii. Powyższe propozycje mają zostać wprowadzone w wyniku nowelizacji art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457). Autorzy w uzasadnieniu projektu wskazali, że w ich opinii zmiany te pozwolą na zbliżenie Polski do właściwej realizacji zasady bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych wyrażonej w art. 25 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483).

Czytaj więcej „Czy państwo jest zobligowane do finansowania nauki religii w szkole?”
Aktualności

Zasada bezstronności światopoglądowej państwa

Zgodnie a art. 25 ust. 2 Konstytucji RP „władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. Konstytucyjny termin „bezstronność” stanowi przejaw kompromisu, między zwolennikami i przeciwnikami zasady neutralności światopoglądowej państwa, zawartego w czasie prac nad treścią obecnie obowiązującej Ustawy Zasadniczej. Dodać należy, że zasada bezstronności zastąpiła funkcjonującą w Konstytucji z 1952 r. formułę rozdziału państwa od Kościoła („Kościół jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa do Kościoła oraz sytuację prawną i majątkową związków wyznaniowych określają ustawy”[1]). I choć z perspektywy semantycznej pojęcia „bezstronność” i „neutralność” mają charakter synonimiczny, to w kontekście ratio legis omawianego przepisu konstytucyjnego wybór terminu „ bezstronność” ma istotne znaczenie.

Czytaj więcej „Zasada bezstronności światopoglądowej państwa”
Aktualności

Wolność religijna – co to za twór?

Istota wolności religijnej przejawia się w dwóch aspektach: wewnętrznym – wolności sumienia i zewnętrznym – wolności do uzewnętrzniania swoich poglądów zarówno prywatnie, jak i publicznie oraz wolności od przymusu zewnętrznego w zakresie ujawniania swoich przekonań. Ten zewnętrzny aspekt wolności religijnej jest chroniony prawem.
Wolność religijna w wymiarze zewnętrznym we współczesnej kulturze prawnej jest postrzegana w wymiarze pozytywnym – wolność uzewnętrzniania swoich poglądów religijnych i negatywnym – wolność od przymusu zewnętrznego. Gdzie przymus zewnętrzny jest rozumiany jako pochodzący od osób, grup osób, czy też władzy publicznej.

Czytaj więcej „Wolność religijna – co to za twór?”
Aktualności

Stanowisko Stowarzyszenia SOISH wobec projektu ustawy o świeckim państwie…

Stanowisko Stowarzyszenia SOISH wobec projektu ustawy o świeckim państwie Stowarzyszenia Inicjatywa Polska oraz analizy prawnej tego projektu dokonanego przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. 

https://www.rp.pl/Prawo-dla-Ciebie/301179962-Stowarzyszenie-SOISH-o-projekcie-ustawy-o-swieckim-panstwie.html

Czytaj więcej „Stanowisko Stowarzyszenia SOISH wobec projektu ustawy o świeckim państwie Stowarzyszenia Inicjatywa Polska”
Aktualności

Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał nowego pełnomocnika

W związku z powołaniem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pełnomocnika ds. współpracy z Kościołem, związkami wyznaniowymi oraz KRUWiO, którym została Pani Ewa Mańkowska #StowarzyszenieSOISH zgodnie ze swoimi celami statutowymi, będzie bacznie obserwować działania Pełnomocnika. Już w tej chwili można wskazać, że w treści zarządzenia znajdują się pewne nieścisłości. Po pierwsze nie wiadomo o jaki „Kościół” chodzi, ponieważ polski system prawny nie zna osoby prawnej pt. „Kościół” bez przymiotnika określającego jego nazwę. Po drugie łączenie kościołów i innych związków wyznaniowych z Kolegium Rektorów Uniwersytetów Wrocławia i Opola jest w naszej ocenie co najmniej tematycznie nie związane.

Aktualności

Walne Zebranie Stowarzyszenia SOISH 2024

We Wrocławiu 8 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SOISH. W trakcie WZ zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2023 r. oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Z dokumentami finansowymi można się zapoznać w zakładce Dokumenty.

Aktualności

Zmiana adresu Stowarzyszenia

Z dniem 1 stycznia 2024 r. Stowarzyszenia SOISH ma nową siedzibę. Wszelką korespondencje prosimy kierować na adres: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław.