fbpx

Raport „Dotacje na realizację zadań publicznych przez kościoły i…

Co do zasady zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153 t.j.) państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy lub przepisy wydane na ich podstawie. Jak wynika z powyższego przepisu zakaz dotacji nie ma więc charakteru bezwzględnego. Wprawdzie państwo nie może dotować działalności religijnej czy wyznaniowej kościołów i innych związków wyznaniowych, ale przekazywanie środków finansowych np. na działalność społeczną, charytatywną czy edukacyjną jest prawnie dopuszczalne. Jako formę wsparcia finansowego należy także traktować m.in. ulgi podatkowe przewidziane w szczególnych przypadkach – zwolnienie z podatku od nieruchomości, zryczałtowany podatek dochodowych, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego, zatrudnianie kapelanów w niektórych służbach mundurowych, możliwość uzyskania bonifikaty na tereny pod budowę miejsc kultu, itp.

Druga część wykładu nt. wolności sumienia i wyznania

W ramach dalszej współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy UWr gościliśmy dzisiaj z kolejnym wykładem dotyczącym wolności sumienia i wyznania w wymiarze indywidualnym. Słuchaczom UTW UWr serdecznie dziękujemy za niezwykle ciekawą dyskusję, podzielenie się swoim doświadczeniem życiowym oraz cenne uwagi na temat praktycznego funkcjonowania tego prawa człowieka.

W latach 2009-2019 złożono 32 wnioski o rejestrację nowych…

W Polsce wyrazem wolności sumienia i wyznania jest możliwość tworzenia nowych związków wyznaniowych. SOISH jako jeden z celów swojej działalności uznaje monitorowanie realizacji wolności sumienia i wyznania przez władze państwowe. W zawiązki z powyższym zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o udzielnie informacji w zakresie rejestracji nowych związków wyznaniowych.

Czytaj więcej „W latach 2009-2019 złożono 32 wnioski o rejestrację nowych związków wyznaniowych”

Bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu monieckiego świadczy Caritas…

Stowarzyszenie SOISH przygotowuje raport pt. „Dotacje celowe i podmiotowe na rzecz związków wyznaniowych i podmiotów z nimi powiązanych w budżetach powiatów (miast na prawach powiatu) na 2019 r. w wybranych województwach”. Jedną z ciekawszych dotacji jest przyznanie przez powiat moniecki (podlaskie) 60 000 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Jak dotąd w trakcie przygotowania raportu to jedyny taki przypadek. W związku z powyższym SOISH zwróci się do władz powiatu o udostępnienie dokumentacji w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługę oraz wskazanie kryteriów jakimi się kierowano przy wyborze. Jednocześnie poddamy analizie ten przypadek pod kątem poszanowania wolności sumienia i wyznania oraz autonomii państwa i związków wyznaniowych. O dalszych działaniach będziemy informować.