fbpx

Walne Zgromadzenie SOISH odbyło się 7 czerwca 2019 r.

SOISH informuje, że na początku czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które podjęło kilka istotnych decyzji:
1. przyjęto nowy statut, który zawęził cele działania Stowarzyszenia i uporządkował kilka istotnych spraw organizacyjnych (dostępny na naszej stornie);
2. podjęto decyzję o promowaniu działalności SOISH za pomocą mediów społecznościowych – jako najlepszej metody dotarcia do szerszego kręgu odbiorców (zachęcamy do promowania naszych działań na swoich profilach, polecenia, lajkowania i komentowania);

3. przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.


Raport „Dotacje na realizację zadań publicznych przez kościoły i…

Co do zasady zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153 t.j.) państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy lub przepisy wydane na ich podstawie. Jak wynika z powyższego przepisu zakaz dotacji nie ma więc charakteru bezwzględnego. Wprawdzie państwo nie może dotować działalności religijnej czy wyznaniowej kościołów i innych związków wyznaniowych, ale przekazywanie środków finansowych np. na działalność społeczną, charytatywną czy edukacyjną jest prawnie dopuszczalne. Jako formę wsparcia finansowego należy także traktować m.in. ulgi podatkowe przewidziane w szczególnych przypadkach – zwolnienie z podatku od nieruchomości, zryczałtowany podatek dochodowych, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego, zatrudnianie kapelanów w niektórych służbach mundurowych, możliwość uzyskania bonifikaty na tereny pod budowę miejsc kultu, itp.

Druga część wykładu nt. wolności sumienia i wyznania

W ramach dalszej współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy UWr gościliśmy dzisiaj z kolejnym wykładem dotyczącym wolności sumienia i wyznania w wymiarze indywidualnym. Słuchaczom UTW UWr serdecznie dziękujemy za niezwykle ciekawą dyskusję, podzielenie się swoim doświadczeniem życiowym oraz cenne uwagi na temat praktycznego funkcjonowania tego prawa człowieka.

W latach 2009-2019 złożono 32 wnioski o rejestrację nowych…

W Polsce wyrazem wolności sumienia i wyznania jest możliwość tworzenia nowych związków wyznaniowych. SOISH jako jeden z celów swojej działalności uznaje monitorowanie realizacji wolności sumienia i wyznania przez władze państwowe. W zawiązki z powyższym zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o udzielnie informacji w zakresie rejestracji nowych związków wyznaniowych.

Czytaj więcej „W latach 2009-2019 złożono 32 wnioski o rejestrację nowych związków wyznaniowych”