fbpx

SOISH zgłosiło postulaty do Krajowego Programu Działań na rzez…

W obszarze wolności sumienia i wyznania wiele zjawisk społecznych, prawnych i kulturowych może powodować dyskryminację osób będących członkami mniejszościowych kościołów i innych związków wyznaniowych. Wśród problemów o charakterze dyskryminującym zgłaszanych przez Sympatyków Stowarzyszenia SOISH znalazły się dwa, które można w łatwy sposób wyeliminować: 1. lekcje religii w szkołach w środku siatki zajęć, co powoduje że uczniowie uczęszczający na lekcje religii w grupach międzyszkolnych lub poza szkołą często „tracą” te godziny na zajęcia nie służące ich rozwojowi, 2. dyskryminacja w dostępie do zawodów prawniczych, w związku z faktem że egzaminy na aplikacje prawnicze odbywają się w dni, które są dniami świątecznymi dla innych wyznań np. sobota, ale też piątek.

Takie dwa postulaty zgłosiło Stowarzyszenie SOISH z pośród opinii i uwag zgłaszanych przez naszych Sympatyków. Każdy może dokonać także własnego zgłoszenia – do czego zachęcamy. Szczegóły w linku:

https://www.gov.pl/web/rownetraktowanie/krajowy-program-dzialan-na-rzecz-rownego-traktowania?fbclid=IwAR3zm0Ge8jb9mVbU2E0ztDQLQj_YhhNHZ6u7F4jDdi8sseAjUzUC9ErnQgA

Opinia SOISH w sprawie jednoosobowych grup katechetycznych

Jedna z parafii ewangelickich w centralnej Polsce, prowadząca dotychczas zajęcia z religii w grupach międzyklasowych w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, napotkała trudności w akceptacji liczebności niektórych grup. Biorąc po uwagę fakt, że mamy do czynienia z kościołem mniejszościowym, siłą rzeczy niektóre grupy liczyły mniej niż 7 uczniów; funkcjonowały również grupy jednoosobowe, ponieważ uczestnicy byli na tak różnych poziomach edukacji, że nieracjonalnym byłoby łączenie ich w jedną grupę. Taka praktyka, dotychczas aprobowana przez organy założycielskie szkół, została w tym roku, przez jeden z nich, zakwestionowana. Stowarzyszenie SOISH przygotowało na potrzeby parafii opinię uzasadniającą funkcjonowanie grup mniejszych niż siedmioosobowe w kontekście realizacji konstytucyjnej zasady wolności religijnej i jej odzwierciedlenia w aktach prawnych niższego rzędu.

Rozszerzamy nasz projekt

Za zgodą #FunduszObywatelski, który finansuje nasz projekt, rozszerzamy badanie na wszystkie powiaty w Polsce. Pozwoli to na uzyskanie danych dla całego kraju i kompleksowe zbadanie problematyki zbywania nieruchomości z bonifikatą.

SOISH rozpoczyna realizację nowego projektu

W maju 2020 r. w ramach Funduszu Obywatelskiego otrzymaliśmy grant z Fundacji dla Polski na realizację zadnia pt. „Zbywanie przez powiaty województwa dolnośląskiego nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020 – działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk”.

W ramach projektu wysłaliśmy do wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które pozwolą nam na realizację zadania. Oczekujemy na informacje w tej sprawie. @FunduszObywatelski #FunduszObywatelski

Działania które zmierzamy podjąć w ramach wsparcie Funduszu to działania strażnicze zmierzające do zbadania w jaki sposób powiaty województwa dolnośląskiego na przestrzeni ostatnich 5 lat prowadziły zbycie nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Informacje te chcemy uzyskać dzięki złożeniu wniosków o dostęp do informacji publicznej do wszystkich powiatów województwa. Udzielone informacje pozwolą na zbadanie skali zjawiska, polityki powiatów w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości udzielanych bonifikat i ewentualnych różnic między wyznaniem dominującym i mniejszościowymi kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Określenie i wskazanie różnić w wielkościach bonifikat udzielanych przez te same jst rożnym kościołom pozwoli sprawdzić czy powiaty przestrzegają zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. Zbadanie skali zjawiska, ewentualnych nieprawidłowości, określenie genezy potencjalnego nierównego traktowania będzie bazą do przygotowania przez Stowarzyszenie rekomendacji dla samorządu powiatowego w zakresie prawidłowej polityki dotyczącej przedmiotowej sprawy. Efektem działań strażniczych będzie także materiał informacyjny przygotowany dla społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych, który będzie wskazywał jak wygląda procedura, jakie są uprawnienia strony społecznej i obywateli w tym przedmiocie, a także pozwoli na budowane skutecznego nacisku na jst w celu prowadzenia transparentnej polityki zbywania nieruchomości z bonifikatą. Wynik naszych badań i rekomendacje będzie można także stosować w innych województwach, ponieważ pomimo tego, że nasze działania będą się odnosić do konkretnego terenu, to rekomendacje i zasadnicze wnioski będą mogły być aplikowane w całym kraju.

Walne Zgromadzenie SOISH 2020

W dniu 9 maja 2020 r. odbyło się, przesuwane dwukrotnie z powodu koronawirusa, Walne Zgromadzenie SOISH, które m.in.: przyjęło sprawozdanie finansowe, udzieliło Zarządowi absolutorium i wprowadziło zmiany w statucie. Z dokumentami finansowymi można zapoznać się na naszej stronie.

SOISH otrzymało grant na działania strażnicze

Miło nam poinformować, że SOISH otrzymało grant z Fundusz Obywatelski na realizację naszych działań strażniczych. Będziemy realizować projekt „Zbywanie przez powiaty województwa dolnośląskiego nieruchomości z bonifikatą na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych w latach 2015-2020 – działania strażnicze i opracowanie dobrych praktyk”.

https://www.funduszobywatelski.pl/wspierane-inicjatywy?fbclid=IwAR2TnbOC9MxIxOh9z44CTiXEAYFe-v_r_5Rg6lIV58DOSAl0eINw-jx1IOo