fbpx

Jak Trybunał Konstytucyjny usankcjonował bezterminowe uwłaszczanie Kościoła katolickiego na…

Od 1 stycznia 1992 r. do 30 czerwca 2019 r. KOWR przekazał w trybie art. 70a uspkk 76.244 ha ziemi rolnej na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego. Przy założeniu średniej ceny hektara w I kwartale 2019 r. wg GUS nieruchomości te potencjalnie byłby więc warte w 2019 r. 3.487.629.292 zł[1], a ilość przekazanej ziemi zrównała się z powierzchnią nieruchomości zwróconą przez Komisję Majątkową.


[1] Przy założeniu najniższej ceny najtańszej klasy ziemi rolnej daje to wartość 1.740.879.252 zł.

Konstytucyjne gwarancje wolności religijnej w życiu publicznym w Polsce

Zakres praw i wolności nie może być nieograniczony; wolność religijna nie ma charakteru absolutnego, co oznacza, że podlega pewnym ograniczeniom z uwagi na troskę o dobro wspólne oraz prawa innych osób. W tym miejscu należy poczynić jednakże zastrzeżenie, że ograniczenia wolności religijnej odnoszą się jedynie do jej aspektu zewnętrznego, bowiem wolność religijna w wymiarze wewnętrznym – ze swej istoty – pozostaje nieograniczona.

Powstanie Centrum Monitorowania Wolności Sumienia

Centrum będzie wielofunkcyjną internetową platformą konsultacyjno-edukacyjną, gdzie każdy zgłosi przypadki dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię lub bezwyznaniowość i uzyska opinię, poradę albo pomoc instytucjonalną SOISH. Po analizie problemu każdy zgłaszający otrzyma naszą opinię o zasadności skargi, poradę co do dalszego postępowania, albo wsparcie instytucjonalne SOISH lub prawników z nim współpracujących.

Tutaj możesz nas wesprzeć: https://zrzutka.pl/9j3t3s

SOISH działa bez fanatyzmu i z szacunkiem dla różnych poglądów na sumienie i religię.

Udzielimy odpowiedzi każdemu kto się do nas zwróci bez dyskryminacji i wybiórczego traktowania zgłaszanych problemów.

Walne Zgromadzenie SOISH odbyło się 7 czerwca 2019 r.

SOISH informuje, że na początku czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które podjęło kilka istotnych decyzji:
1. przyjęto nowy statut, który zawęził cele działania Stowarzyszenia i uporządkował kilka istotnych spraw organizacyjnych (dostępny na naszej stornie);
2. podjęto decyzję o promowaniu działalności SOISH za pomocą mediów społecznościowych – jako najlepszej metody dotarcia do szerszego kręgu odbiorców (zachęcamy do promowania naszych działań na swoich profilach, polecenia, lajkowania i komentowania);

3. przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.


Raport „Dotacje na realizację zadań publicznych przez kościoły i…

Co do zasady zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1153 t.j.) państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy lub przepisy wydane na ich podstawie. Jak wynika z powyższego przepisu zakaz dotacji nie ma więc charakteru bezwzględnego. Wprawdzie państwo nie może dotować działalności religijnej czy wyznaniowej kościołów i innych związków wyznaniowych, ale przekazywanie środków finansowych np. na działalność społeczną, charytatywną czy edukacyjną jest prawnie dopuszczalne. Jako formę wsparcia finansowego należy także traktować m.in. ulgi podatkowe przewidziane w szczególnych przypadkach – zwolnienie z podatku od nieruchomości, zryczałtowany podatek dochodowych, opłacanie składek ubezpieczenia społecznego, zatrudnianie kapelanów w niektórych służbach mundurowych, możliwość uzyskania bonifikaty na tereny pod budowę miejsc kultu, itp.