fbpx

Aktualności

Aktualności

Tygodnik Polityka o art. 70a uspkk

To, ze Kościół korzysta z tego tricku na masowa skale, jako pierwsze ujawniło wrocławskie Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych (SOISH). Według danych za lata 1992–2020, jakie dla POLITYKI przygotował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kościół przejął już 82 tys. 546 ha. Po przeliczeniu na średnią cenę transakcyjna gruntów według GUS (obowiązuje od 25 maja 2021 r.), czyli 48 805 zł, daje to olbrzymia kwotę 4 mld 28 mln 657 tys. zł.

Aktualności

Strefa wiedzy i blogosfera

Nowe działania SOISH mają za zadanie dostarczyć rzetelnej i zrozumiałej dla wszystkich odbiorców wiedzy na temat wolności sumienia i wyznania oraz równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych.

Aktualności

Zmiana nazwy Stowarzyszenia

Zmiana nazwy – jakość jeszcze lepsza. Po 3 latach działalności na polu realizacji wolności sumienia i religii w życiu społecznym oraz działań strażniczych Członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o zmianie nazwy. Podyktowane to było: po pierwsze względami praktycznymi (stara nazwa okazała się zdecydowanie za długa); po drugie względami informacyjnymi (stara nazwa mogła wprowadzać w błąd co do celów Stowarzyszenia). Nie odcinając się od korzeni Walne Zebranie zdecydowało w listopadzie 2020 r. o zmianie statutu i przyjęciu nowej nazwy STOWARZYSZENIE SOISH. Wielu z Państwa ta nazwa jest znana, ponieważ stosowaliśmy ją w mniej oficjalnych sytuacjach.

Aktualności

Analiza dokumentu pt. „Państwo i Kościół na swoje miejsca”…

W intencji autorów opracowania, zaprezentowane zmiany mają na celu rzeczywistą realizację konstytucyjnej zasady bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych i religijnych. Dotyczą takich spraw jak m.in.: przepływów finansowych, nauczania religii w szkołach, pracy kapelanów w służbach państwowych, problemu pedofilii wśród duchowieństwa, interpretacji Konkordatu.

Jest to pierwsza w miarę kompleksowa analiza relacji na płaszczyźnie Państwo – Kościół przygotowana przez partię (ruch) polityczną. Wcześniejsze propozycje zmian przedstawione choćby przez Stowarzyszenie Inicjatywa Polska czy Kongres Świeckości miały charakter wycinkowy. Pomimo tej zalety, nadal dokument ten posiada kilka mankamentów o czym można przeczytać w przygotowanej przez SOISH analizie.

Aktualności

Publikujemy wyniki naszych prac nad projektem „Zbywanie przez powiaty…

W ramach projektu finansowanego przez Fundusz Obywatelski przebadaliśmy politykę zbywania przez powiaty w Polsce nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, przygotowaliśmy publikację, która przedstawia wyniki naszych badań oraz opracowaliśmy dobre praktyki. Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionej broszurze.

Państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy lub przepisy wydane na ich podstawie. Jedną z takich możliwości jest nabycie nieruchomości w trybie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65). Uprawnionych do takiego nabycia jest obecnie 15 kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej ustawowo sytuacji prawnej.

W wyniku naszych działań ustaliliśmy, że łączna wartość zbytych nieruchomości w latach 2015-2020 wyniosła: 30 878 810,96 zł, wartość udzielonych bonifikat wyniosła 91,5%, co spowodowało że kościoły i inne związki wyznaniowe zapłaciły za nieruchomości kwotę: 3 035 656,07 zł.

Z pozyskanych w ramach projektu danych wynika, że w latach 2015-2020 w sumie 35 powiatów dokonało łącznie 49 transakcji, o których mowa
w art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W zdecydowanej większości (36 przypadków) zbycia dokonywały miasta na prawach powiatów, więc często duże polskie aglomeracje, gdzie wartość nieruchomości jest bardzo duża.

Do największych beneficjentów należą: Kościół Rzymskokatolicki w RP wartość 21 624 694,84 zł, zapłacona cena 2 055 207,66 zł; Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wartość 3 968 000,00 zł, zapłacona cena 39 680,00 zł, Gminy Wyznaniowe Żydowskie w RP wartość 3 186 480,20 zł, uiszczona cena 586 974,54 zł. Najmniej otrzymał Wschodni Kościół Staroobrzędowy w RP wartość 27 697,00 zł, uiszczona kwota 22 523,20 zł.

W wyniku prowadzonej analizy i sposobu zbywania przez powiaty nieruchomości SOISH opracowało dobre praktyki przy tego typu transakcjach, które opierają się na dwóch filarach: I. prowadzenie szerokich konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie, aby sprawdzić czy faktycznie kolejne budynki sakralne są w tym miejscu niezbędne; II. powiaty a szerzej samorządy powinny opierać swoją politykę w tym obszarze na uchwale ramowej, która z góry określałaby zasady udzielania bonifikat kościołom, ponieważ w tym obszarze zaobserwowano duże różnice w wysokości upustów w zależności od tego jako kościół lub związek wyznaniowy był wnioskodawcą. Dla zrealizowania drugiego postulatu przygotowaliśmy projekt odpowiedniej uchwały w tej sprawie.