fbpx

Aktualności

Aktualności

Strefa wiedzy i blogosfera

Nowe działania SOISH mają za zadanie dostarczyć rzetelnej i zrozumiałej dla wszystkich odbiorców wiedzy na temat wolności sumienia i wyznania oraz równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych.

Aktualności

Zmiana nazwy Stowarzyszenia

Zmiana nazwy – jakość jeszcze lepsza. Po 3 latach działalności na polu realizacji wolności sumienia i religii w życiu społecznym oraz działań strażniczych Członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o zmianie nazwy. Podyktowane to było: po pierwsze względami praktycznymi (stara nazwa okazała się zdecydowanie za długa); po drugie względami informacyjnymi (stara nazwa mogła wprowadzać w błąd co do celów Stowarzyszenia). Nie odcinając się od korzeni Walne Zebranie zdecydowało w listopadzie 2020 r. o zmianie statutu i przyjęciu nowej nazwy STOWARZYSZENIE SOISH. Wielu z Państwa ta nazwa jest znana, ponieważ stosowaliśmy ją w mniej oficjalnych sytuacjach.

Aktualności

Analiza dokumentu pt. „Państwo i Kościół na swoje miejsca”…

W intencji autorów opracowania, zaprezentowane zmiany mają na celu rzeczywistą realizację konstytucyjnej zasady bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych i religijnych. Dotyczą takich spraw jak m.in.: przepływów finansowych, nauczania religii w szkołach, pracy kapelanów w służbach państwowych, problemu pedofilii wśród duchowieństwa, interpretacji Konkordatu.

Jest to pierwsza w miarę kompleksowa analiza relacji na płaszczyźnie Państwo – Kościół przygotowana przez partię (ruch) polityczną. Wcześniejsze propozycje zmian przedstawione choćby przez Stowarzyszenie Inicjatywa Polska czy Kongres Świeckości miały charakter wycinkowy. Pomimo tej zalety, nadal dokument ten posiada kilka mankamentów o czym można przeczytać w przygotowanej przez SOISH analizie.

Aktualności

Publikujemy wyniki naszych prac nad projektem „Zbywanie przez powiaty…

W ramach projektu finansowanego przez Fundusz Obywatelski przebadaliśmy politykę zbywania przez powiaty w Polsce nieruchomości na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, przygotowaliśmy publikację, która przedstawia wyniki naszych badań oraz opracowaliśmy dobre praktyki. Szczegółowe informacje znajdują się w udostępnionej broszurze.

Państwo i państwowe jednostki organizacyjne nie dotują i nie subwencjonują kościołów i innych związków wyznaniowych. Wyjątki od tej zasady regulują ustawy lub przepisy wydane na ich podstawie. Jedną z takich możliwości jest nabycie nieruchomości w trybie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65). Uprawnionych do takiego nabycia jest obecnie 15 kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej ustawowo sytuacji prawnej.

W wyniku naszych działań ustaliliśmy, że łączna wartość zbytych nieruchomości w latach 2015-2020 wyniosła: 30 878 810,96 zł, wartość udzielonych bonifikat wyniosła 91,5%, co spowodowało że kościoły i inne związki wyznaniowe zapłaciły za nieruchomości kwotę: 3 035 656,07 zł.

Z pozyskanych w ramach projektu danych wynika, że w latach 2015-2020 w sumie 35 powiatów dokonało łącznie 49 transakcji, o których mowa
w art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W zdecydowanej większości (36 przypadków) zbycia dokonywały miasta na prawach powiatów, więc często duże polskie aglomeracje, gdzie wartość nieruchomości jest bardzo duża.

Do największych beneficjentów należą: Kościół Rzymskokatolicki w RP wartość 21 624 694,84 zł, zapłacona cena 2 055 207,66 zł; Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wartość 3 968 000,00 zł, zapłacona cena 39 680,00 zł, Gminy Wyznaniowe Żydowskie w RP wartość 3 186 480,20 zł, uiszczona cena 586 974,54 zł. Najmniej otrzymał Wschodni Kościół Staroobrzędowy w RP wartość 27 697,00 zł, uiszczona kwota 22 523,20 zł.

W wyniku prowadzonej analizy i sposobu zbywania przez powiaty nieruchomości SOISH opracowało dobre praktyki przy tego typu transakcjach, które opierają się na dwóch filarach: I. prowadzenie szerokich konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie, aby sprawdzić czy faktycznie kolejne budynki sakralne są w tym miejscu niezbędne; II. powiaty a szerzej samorządy powinny opierać swoją politykę w tym obszarze na uchwale ramowej, która z góry określałaby zasady udzielania bonifikat kościołom, ponieważ w tym obszarze zaobserwowano duże różnice w wysokości upustów w zależności od tego jako kościół lub związek wyznaniowy był wnioskodawcą. Dla zrealizowania drugiego postulatu przygotowaliśmy projekt odpowiedniej uchwały w tej sprawie.

Aktualności

SOISH zgłosiło postulaty do Krajowego Programu Działań na rzez…

W obszarze wolności sumienia i wyznania wiele zjawisk społecznych, prawnych i kulturowych może powodować dyskryminację osób będących członkami mniejszościowych kościołów i innych związków wyznaniowych. Wśród problemów o charakterze dyskryminującym zgłaszanych przez Sympatyków Stowarzyszenia SOISH znalazły się dwa, które można w łatwy sposób wyeliminować: 1. lekcje religii w szkołach w środku siatki zajęć, co powoduje że uczniowie uczęszczający na lekcje religii w grupach międzyszkolnych lub poza szkołą często „tracą” te godziny na zajęcia nie służące ich rozwojowi, 2. dyskryminacja w dostępie do zawodów prawniczych, w związku z faktem że egzaminy na aplikacje prawnicze odbywają się w dni, które są dniami świątecznymi dla innych wyznań np. sobota, ale też piątek.

Takie dwa postulaty zgłosiło Stowarzyszenie SOISH z pośród opinii i uwag zgłaszanych przez naszych Sympatyków. Każdy może dokonać także własnego zgłoszenia – do czego zachęcamy. Szczegóły w linku:

https://www.gov.pl/web/rownetraktowanie/krajowy-program-dzialan-na-rzecz-rownego-traktowania?fbclid=IwAR3zm0Ge8jb9mVbU2E0ztDQLQj_YhhNHZ6u7F4jDdi8sseAjUzUC9ErnQgA

Aktualności

Opinia SOISH w sprawie jednoosobowych grup katechetycznych

Jedna z parafii ewangelickich w centralnej Polsce, prowadząca dotychczas zajęcia z religii w grupach międzyklasowych w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, napotkała trudności w akceptacji liczebności niektórych grup. Biorąc po uwagę fakt, że mamy do czynienia z kościołem mniejszościowym, siłą rzeczy niektóre grupy liczyły mniej niż 7 uczniów; funkcjonowały również grupy jednoosobowe, ponieważ uczestnicy byli na tak różnych poziomach edukacji, że nieracjonalnym byłoby łączenie ich w jedną grupę. Taka praktyka, dotychczas aprobowana przez organy założycielskie szkół, została w tym roku, przez jeden z nich, zakwestionowana. Stowarzyszenie SOISH przygotowało na potrzeby parafii opinię uzasadniającą funkcjonowanie grup mniejszych niż siedmioosobowe w kontekście realizacji konstytucyjnej zasady wolności religijnej i jej odzwierciedlenia w aktach prawnych niższego rzędu.